На 25.05.2023г. Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията към Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (Програмата) се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. Министерство на енергетиката е определено за Програмен оператор (ПО) на Програмата с подписването на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 на 09 декември 2016 г. Програмата се изпълнява в партньорство с Норвежката дирекция „Водни ресурси и енергетика“ (NVE) и Националният енергиен орган на Исландия (ОS).

Цел на проекта

Целта на проектното предложение е намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез постигането на следните резултати:

∙ Подобряване на енергийната ефективност в сградата

∙ Повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяваната енергия, енергийната ефективност и управлението на енергията.