На 30.04.2024 г. приключи договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията към Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (Програмата) се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. Министерство на енергетиката е определено за Програмен оператор (ПО) на Програмата с подписването на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 на 09 декември 2016 г. Програмата се изпълнява в партньорство с Норвежката дирекция „Водни ресурси и енергетика“ (NVE) и Националният енергиен орган на Исландия (ОS). В резюме: Компанията е консумирала 7622,6 MWh електроенергия и природен газ, като за база са използвани данни от 2021 г. Очакваните годишни икономии на енергия от прилагането на мерките по програмата са 1161,282 MWh или 15,2%. Инвестициите ще доведат до екологични ползи в размер на 1 460,63 tCO2/y намаление на емисиите на еквивалент на въглероден диоксид, изчислени с емисионния фактор на програма BGENERGY-2.003 – „Енергийна ефективност в индустрията“.