NEWS FROM BHTC

Latest information and news from the BHTC world.
22 януари 2024

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДБФП BGENERGY-2.003-0018-C01 БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ ЕООД – СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С ИЗБРАНИ ДОСТАВЧИЦИ

Във връзка с изпълнение на договор BGENERGY-2.003-0018-C01 от 25.05.2023 г. по процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ и проведена процедура с публична покана за избор на изпълнител по проектно предложение с наименование“ Подобряване на енергийната ефективност в сградния фонд на Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД“, след проведената процедура за избор на изпълнител, бяха сключени следните договори с [...]
15 ноември 2023

ESG Кредитен паспорт

Имаме удоволствито да споделим участието си в „инициативата ESG“ на       АЙКАП КРИФ чрез която компаниите могат да си направят кредитен паспорт и да предоставят информация на клиенти и пртньори, която удостоверява степента на ангажираност на нейната стопанска дейност с въпросите по ESG. АЙКАП КРИФ е компания, която предоставя информационни решения, информационни доклади, софтуерни и консултантски [...]