NEWS FROM BHTC

Latest information and news from the BHTC world.
05 май 2024

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“

На 30.04.2024 г. приключи договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията към Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (Програмата) се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. Министерство на енергетиката е определено за Програмен [...]
21 март 2024

Изпълнение на дейностите по проект с договор BGENERGY-2.003-0018-C01 от 25.05.2023 г.

Във връзка с изпълнение на договор BGENERGY-2.003-0018-C01 от 25.05.2023 г. по процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ и сключени договори с избрани доставчици, дружеството пристъпи към изпълнение на дейностите по проекта. В производственото предприятие се доставят и инсталират активите, в изпълнение на всеки от сключените договори, както следва: Система за измерване и контрол на потреблението [...]