NEWS FROM BHTC

Latest information and news from the BHTC world.
21 март 2024

Изпълнение на дейностите по проект с договор BGENERGY-2.003-0018-C01 от 25.05.2023 г.

Във връзка с изпълнение на договор BGENERGY-2.003-0018-C01 от 25.05.2023 г. по процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ и сключени договори с избрани доставчици, дружеството пристъпи към изпълнение на дейностите по проекта. В производственото предприятие се доставят и инсталират активите, в изпълнение на всеки от сключените договори, както следва: -Сключен договор BGENERGY-2.003-0018-C01-Su-01 от дата 30.11.2023г с [...]
22 януари 2024

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДБФП BGENERGY-2.003-0018-C01 БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ ЕООД – СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С ИЗБРАНИ ДОСТАВЧИЦИ

Във връзка с изпълнение на договор BGENERGY-2.003-0018-C01 от 25.05.2023 г. по процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ и проведена процедура с публична покана за избор на изпълнител по проектно предложение с наименование“ Подобряване на енергийната ефективност в сградния фонд на Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД“, след проведената процедура за избор на изпълнител, бяха сключени следните договори с [...]