Във връзка с изпълнение на договор BGENERGY-2.003-0018-C01 от 25.05.2023 г. по процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ и сключени договори с избрани доставчици, дружеството пристъпи към изпълнение на дейностите по проекта.
В производственото предприятие се доставят и инсталират активите, в изпълнение на всеки от сключените договори, както следва:

-Сключен договор BGENERGY-2.003-0018-C01-Su-01 от дата 30.11.2023г с изпълнител 3 Енерджи Солюшънс ООД за Система за измерване и контрол на потреблението на енергия – 1 бр.

-Сключен договор BGENERGY-2.003-0018-C01-Su-02 от дата 30.11.2023г. с изпълнител  Б.М.С. ИНЖЕНЕРИНГ ООД за Система за управление на компресиран въздух – 1 бр.

-Сключен договор BGENERGY-2.003-0018-C01-Su-03 от дата 30.11.2023г. с изпълнител  АЕРПЛАСТ ООД за Система за улавяне и повторното използване на отпадна топлина – 1 бр. и за Слънчева термална система за подпомагане на процеса за изсушаване на пресния въздух – 1 бр.