Във връзка с изпълнение на договор BGENERGY-2.003-0018-C01 от 25.05.2023 г. по процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ и проведена процедура с публична покана за избор на изпълнител по проектно предложение с наименование“ Подобряване на енергийната ефективност в сградния фонд на Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД“, след проведената процедура за избор на изпълнител, бяха сключени следните договори с избрани доставчици:
  • Сключен договор BGENERGY-2.003-0018-C01-Su-01 от дата 30.11.2023г с изпълнител “3 Енерджи Солюшънс” ООД за Система за измерване и контрол на потреблението на енергия – 1 бр.
  • Сключен договор BGENERGY-2.003-0018-C01-Su-02 от дата 30.11.2023г. с изпълнител Б.М.С. ИНЖЕНЕРИНГ ООД за Система за управление на компресиран въздух – 1 бр.
  • Сключен договор BGENERGY-2.003-0018-C01-Su-03 от дата 30.11.2023г. с изпълнител АЕРПЛАСТ ООД за Система за улавяне и повторното използване на отпадна топлина – 1 бр. и за Слънчева термална система за подпомагане на процеса за изсушаване на пресния въздух – 1 бр.