Публична покана за определяне на изпълнител:

„Избор на изпълнител/и за доставка и монтаж за модернизиране на технологично оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД“

Предметът на предвидената процедура включва закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на следните 4 обособени позиции:
  • Обособена позиция 1 – Система за измерване и контрол на потреблението на енергия – 1 бр.
  • Обособена позиция 2 – Система за улавяне и повторното използване на отпадна топлина – 1 бр.
  • Обособена позиция 3 – Слънчева термална система за подпомагане на процеса за изсушаване на пресния въздух – 1 бр.
  • Обособена позиция 4 – Система за управление на компресиран въздух – 1 бр.
Във връзка с изпълнение на договор BGENERGY-2.003-0018-C01 от 25.05.2023 г. проектно предложение с наименование“ Подобряване на енергийната ефективност в сградния фонд на Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД“ по процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“, Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД обявява отново процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет:
  • Избор на изпълнител/и за доставка и монтаж за модернизиране на технологично оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД“
Предметът на предвидената процедура включва закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на следните 4 обособени позиции:
  • Обособена позиция 1 – Система за измерване и контрол на потреблението на енергия – 1 бр.
  • Обособена позиция 2 – Система за улавяне и повторното използване на отпадна топлина – 1 бр.
  • Обособена позиция 3 – Слънчева термална система за подпомагане на процеса за изсушаване на пресния въздух – 1 бр.
  • Обособена позиция 4 – Система за управление на компресиран въздух – 1 бр.

Срок за подаване на оферти: 08.11.2023 – 17:00 ч

Адрес за изпращане на оферти: Производствената база на Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД, находяща се в гр.Божурище, Индустриална зона София – Божурище, ул. Райна Касабова, номер 8

Искания за разяснения могат да бъдат изпращани до 4 календарни дни преди крайния срок за подаване на оферти.

Всички документи по процедурата могат да бъдат свалени от тук: